Teenused

Pakume alljärgnevaid teenuseid:

Ehitiste ja ehitusprojektide audit ning ekspertiis, mille käigus kontrollitakse ehitist kui tervikut või ehitise osa koosmõjus ehitise kui tervikuga vastavalt ehitise ekspertiisi lähteülesandele. Lisaks antakse hinnang ekspertiisi tellija poolt osutatud ehitise või selle osa vastavuse kohta Ehitusseadustikus toodud nõuetele ja ehitise auditi lähteülesandes püstitatud lisaküsimustele nende olemasolu ja asjakohasuse korral.

Tulekahju – ja tuleohutusekspertiis, mille käigus toimub tulekahju tekkepõhjuste väljaselgitamine; ehitise, ehitise osa või ehitusprojekti tuleohutusenõuetele vastavuse hindamine; ehitise või selle osa ehituslike tuleohutuslahenduste väljatöötamine; ehitusprojektide  – ja ehitiste tuleohutusalane konsulteerimine.

Ehituskonsultatsioon, mille eesmärgiks on kliendi nõustamine ehituslikes küsimustes ning kliendi vajadustele vastavate optimaalsete ehitustehniliste lahenduste leidmine.

Omanikujärelevalve, mille eesmärgiks on tagada ehitusprojektikohane ehitamine, ehitamise tehniliste dokumentide koostamine ning ehitustööde nõuetekohane kvaliteet.

Ehitus – ja projektijuhtimine, mille eesmärgiks on tagada projekti elluviimine vastavalt õigusaktidele, lepingutele, ehitusnormidele – ja standarditele.